Στα πλαίσια διασφάλισης των στόχων της επιχείρησης αλλά και συνεχούς βελτίωσης της οργανωτικής δομής και της αποδοτικότερης λειτουργίας της,  η εταιρεία κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο πιστοποίησης (Letrina S.A.). Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2015 και Πιστοποιητικό για το σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στη Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001: 2015 από διεθνώς αναγνωρισμένο  οίκο πιστοποίησης Letrina S.A..